Đang tải...

Hoạt động của UwU

Điểm: -760 điểm (hạng #9,670)
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 38 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 33 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 8 tháng
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 1
Loading...
51,627 câu hỏi
190,761 câu trả lời
59,384 bình luận
9,675 thành viên