Thành viên Trần Nhật Dương

Hoạt động của Trần Nhật Dương

Điểm: 6,392 điểm (hạng #85)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 98 (trong đó có 71 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 511 (có 76 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 51
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 423 câu hỏi, 487 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 898 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 456 bỏ phiếu, 44 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Dương Trần Nhật

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 81
Câu hỏi hay hạng III x 23
Biên tập viên hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 21
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 17
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 8
Câu trả lời hay hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1

 

 

47,687 câu hỏi
185,499 câu trả lời
58,538 bình luận
9,011 thành viên