Thành viên Trương HànHoạt động của Trương Hàn

Điểm: 14,730 điểm (hạng #33)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 185 (trong đó có 132 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 752 (có 174 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 205
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 376 câu hỏi, 240 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 605 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 589 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Thành viên trong: 11 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Hàn Trương

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 74
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 64
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Huy chương đồng Hè Về 2018 x 1
Câu hỏi hot hạng III x 23

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 5
Câu hỏi hot hạng II x 10
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên