Thành viên Trương Hàn

Hoạt động của Trương Hàn

Điểm: 12,410 điểm (hạng #22)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 225 (trong đó có 151 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 969 (có 280 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 283
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 411 câu hỏi, 298 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 697 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 958 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Hàn Trương

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 115
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 96
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Huy chương đồng Hè Về 2018 x 1
Câu hỏi hot hạng III x 72

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 15
Câu hỏi hot hạng II x 24
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 5
Chăm chỉ hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 2
Loading...
53,225 câu hỏi
192,874 câu trả lời
59,722 bình luận
9,794 thành viên