Thành viên Trương Hàn

Hoạt động của Trương Hàn

Điểm: 18,406 điểm (hạng #24)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 202 (trong đó có 146 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 920 (có 247 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 237
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 392 câu hỏi, 263 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 643 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 806 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Hàn Trương

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 111
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 76
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Huy chương đồng Hè Về 2018 x 1
Câu hỏi hot hạng III x 30

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 6
Câu hỏi hot hạng II x 14
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
Chăm chỉ hạng I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,289 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên