search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Tiên"ss Nhí nhảnh"ss

Hoạt động của Tiên"ss Nhí nhảnh"ss

Điểm: 2,668 điểm (hạng #154)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 434 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 61
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 40 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 47 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 90 bỏ phiếu, 6 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 6

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 5

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Loading...
...