Thành viên Thuys sociu

Hoạt động của Thuys sociu

Điểm: 20,993 điểm (hạng #18)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 28 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,949 (có 102 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 228
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 27 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 30 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 452 bỏ phiếu, 72 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thanh's Thúy's Nguyễn's

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 55
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Câu hỏi hot hạng II x 11
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
Câu trả lời hay hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên