search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia sự kiện Mùa hè sôi động ngay

Thành viên Teemo-

Hoạt động của Teemo-

Điểm: 22,682 điểm (hạng #4)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 944 (trong đó có 844 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,331 (có 399 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 344
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2,255 câu hỏi, 4,755 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6,491 bỏ phiếu, 519 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,686 bỏ phiếu, 154 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 293
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 134
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 126
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 11

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 38
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 6
Câu trả lời hay hạng II x 5
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng I x 9
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1
Loading...
...