Thành viên Teemo


Hoạt động của Teemo

Điểm: 8,302 điểm (hạng #68)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 333 (trong đó có 135 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 254 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 240
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 629 câu hỏi, 1,765 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,389 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 630 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Thành viên trong: 8 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 210
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 34
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên