Thành viên Teemo

Hoạt động của Teemo

Điểm: 16,271 điểm (hạng #31)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 490 (trong đó có 333 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 493 (có 65 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 309
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,648 câu hỏi, 3,860 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5,503 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 785 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Phương Thảo

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 225
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 44
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 26
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 11
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên