Thành viên Takashi_Teruo

Hoạt động của Takashi_Teruo

Điểm: 1,218 điểm (hạng #248)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 78 (trong đó có 64 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 122 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 88
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 183 câu hỏi, 327 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 507 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 261 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Thành viên trong: 8 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Kiệt Phan

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 39
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 23
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 7
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 6

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 7
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
50,152 câu hỏi
188,859 câu trả lời
59,044 bình luận
9,539 thành viên