Thành viên Takashi_Teruo

Hoạt động của Takashi_Teruo

Điểm: 1,587 điểm (hạng #295)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 65 (trong đó có 54 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 104 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 83
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 152 câu hỏi, 277 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 427 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 213 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Kiệt Phan

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 29
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 19
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 4
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên