Thành viên Takashi_Teruo

Hoạt động của Takashi_Teruo

Điểm: 1,735 điểm (hạng #263)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 56 (trong đó có 49 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 104 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 79
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 123 câu hỏi, 231 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 352 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 138 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Kiệt Phan

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 20
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 10
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1

 

 

46,331 câu hỏi
184,817 câu trả lời
58,694 bình luận
8,928 thành viên