search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Sarah_Zin_cutee

Hoạt động của Sarah_Zin_cutee

Điểm: 5,401 điểm (hạng #67)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 32 (trong đó có 31 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 695 (có 107 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 12 câu hỏi, 70 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 82 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 366 bỏ phiếu, 16 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 76
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 21
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 8
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Loading...
...