search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia sự kiện Mùa hè sôi động ngay

Thành viên Sarah_Zin_cute

Hoạt động của Sarah_Zin_cute

Điểm: 21,694 điểm (hạng #5)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 566 (trong đó có 404 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,794 (có 718 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 181 câu hỏi, 164 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 328 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 978 bỏ phiếu, 187 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 10
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 181
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Chăm chỉ hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
10,000 điểm x 2
Chăm chỉ hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...