search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Sửu Nhi

Hoạt động của Sửu Nhi

Điểm: 385 điểm (hạng #772)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 22 (trong đó có 13 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 76 câu hỏi, 99 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 175 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 27 bỏ phiếu, 4 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 22
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Thành tích hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1

Bạc

Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 21
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 21
Loading...
...