Thành viên Ryan Amy

Hoạt động của Ryan Amy

Điểm: 1,687 điểm (hạng #277)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 27 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 83 (có 14 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 107
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 15 câu hỏi, 84 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 99 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 84 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Rosée Heureuse

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 2
Câu hỏi hay hạng III x 7
Bình luận hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 21
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 16
Câu trả lời hay hạng II x 2
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 6

48,032 câu hỏi
185,865 câu trả lời
58,607 bình luận
9,099 thành viên