search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Richkid-H2O-

Hoạt động của Richkid-H2O-

Điểm: 6,404 điểm (hạng #53)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 67 (trong đó có 58 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 511 (có 176 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 116
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 221 câu hỏi, 139 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 283 bỏ phiếu, 77 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 338 bỏ phiếu, 18 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 39
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 17
Câu hỏi hay hạng III x 23
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...