search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên RiMinT

Hoạt động của RiMinT

Điểm: 2,191 điểm (hạng #177)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 147 (trong đó có 68 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 70 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 24 câu hỏi, 55 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 27 bỏ phiếu, 52 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 323 bỏ phiếu, 43 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 56
Vì sự tương trợ hạng III x 46
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 46
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
...