search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Phan Đình Tùng

Hoạt động của Phan Đình Tùng

Điểm: 1,363 điểm (hạng #262)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 102 (trong đó có 98 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 105 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 23
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu hỏi hot hạng III x 74
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 49

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 27
Loading...
...