search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Phamthunhien

Hoạt động của Phamthunhien

Điểm: 21,291 điểm (hạng #6)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 1,268 (trong đó có 217 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,360 (có 428 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 53
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 474 câu hỏi, 581 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,039 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,139 bỏ phiếu, 305 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 62
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 56
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 143
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Hè về 2019 Đồng x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 58
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 6
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Loading...
...