Thành viên Phamthunhien

Hoạt động của Phamthunhien

Điểm: 14,126 điểm (hạng #39)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 196 (trong đó có 44 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,452 (có 31 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 38
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 162 câu hỏi, 266 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 412 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 259 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ARMY

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 22
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 15
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1

 

 

46,427 câu hỏi
184,048 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên