Thành viên Phamthunhien

Hoạt động của Phamthunhien

Điểm: 12,986 điểm (hạng #18)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 664 (trong đó có 96 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,795 (có 182 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 47
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 297 câu hỏi, 407 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 688 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 706 bỏ phiếu, 36 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ARMY BTS

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 42
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 30
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 57
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Hè về 2019 Đồng x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 29
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Loading...
50,178 câu hỏi
188,897 câu trả lời
59,056 bình luận
9,548 thành viên