Thành viên Phamthunhien

Hoạt động của Phamthunhien

Điểm: 16,604 điểm (hạng #8)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 920 (trong đó có 210 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,988 (có 315 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 49
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 454 câu hỏi, 570 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,008 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,052 bỏ phiếu, 53 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ARMY BTS

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 62
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 50
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 86
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Hè về 2019 Đồng x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 39
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Loading...
53,336 câu hỏi
192,980 câu trả lời
59,781 bình luận
9,811 thành viên