search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Nino

Hoạt động của Nino

Điểm: 3,748 điểm (hạng #107)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 99 (trong đó có 98 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 212 (có 127 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 174 câu hỏi, 152 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 316 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 194 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 7
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
...