search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Niii_cutee

Hoạt động của Niii_cutee

Điểm: 4,036 điểm (hạng #95)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 41 (trong đó có 32 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 305 (có 185 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 17 câu hỏi, 9 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 20 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 128 bỏ phiếu, 9 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 8
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
...