Thành viên Nidallee

Đang tải...

Hoạt động của Nidallee

Điểm: 9,556 điểm (hạng #30)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 491 (trong đó có 305 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 519 (có 82 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 310
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,683 câu hỏi, 3,947 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5,624 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 826 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Phương Thảo

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 234
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 48
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 50
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 23
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1
Loading...
51,056 câu hỏi
189,872 câu trả lời
59,284 bình luận
9,642 thành viên