search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên NguyenThienTrang

Hoạt động của NguyenThienTrang

Điểm: 28,931 điểm (hạng #3)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 424 (trong đó có 349 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3,777 (có 325 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,294
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 433 câu hỏi, 1,611 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,868 bỏ phiếu, 176 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2,040 bỏ phiếu, 189 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 345
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 334
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 181
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Điểm danh hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 40

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 206
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 13
Câu hỏi hay hạng II x 13
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 73
Bình luận hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 3
Loading...
...