search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Nguyễn Khánh Huyền

Hoạt động của Nguyễn Khánh Huyền

Điểm: 585 điểm (hạng #522)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 66 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 9
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 10 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 25 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 3
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 5
Loading...
...