Thành viên MAN6002

Hoạt động của MAN6002

Điểm: 3,284 điểm (hạng #157)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 30 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 104 (có 76 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 29
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 90 câu hỏi, 84 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 170 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 173 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 7 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nam Phùng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 21
Câu trả lời hay hạng III x 24
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 11
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên