Thành viên MAN6002

Hoạt động của MAN6002

Điểm: 3,752 điểm (hạng #146)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 44 (trong đó có 31 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 114 (có 90 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 30
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 98 câu hỏi, 90 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 184 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 218 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nam Phùng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 32
Câu trả lời hay hạng III x 31
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Thành tích hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên