search

Thành viên Lovell

Hoạt động của Lovell

Điểm: 5,266 điểm (hạng #68)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 203 (trong đó có 192 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 305 (có 136 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 24
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 212 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 215 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 181 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 19
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
...