Thành viên LinhLucky2008

Hoạt động của LinhLucky2008

Điểm: 526 điểm (hạng #645)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 16 (có 11 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 37 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 42 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 32 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Linh Phùng

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 4
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên