Thành viên Lê Hoàng Thiên Ly

Hoạt động của Lê Hoàng Thiên Ly

Điểm: 39,539 điểm (hạng #4)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 170 (trong đó có 135 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,888 (có 189 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,397
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,128 câu hỏi, 2,186 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,313 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,493 bỏ phiếu, 89 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thiên Ly Nguyễn Hoàng

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu hỏi hay hạng III x 99
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 231
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 102
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 46
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 7
Câu trả lời hay hạng II x 9

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bình luận hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 19
Câu trả lời hay hạng I x 2
Biên tập viên hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên