search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Lê Hoàng Thiên Ly

Hoạt động của Lê Hoàng Thiên Ly

Điểm: 20,486 điểm (hạng #7)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 166 (trong đó có 131 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,888 (có 192 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,396
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,118 câu hỏi, 2,161 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,278 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,500 bỏ phiếu, 89 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu hỏi hay hạng III x 100
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 234
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 136
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 71
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 7
Câu trả lời hay hạng II x 9

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bình luận hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 25
Câu trả lời hay hạng I x 2
Biên tập viên hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1
Loading...
...