Thành viên Kirito-san

Hoạt động của Kirito-san

Điểm: 6,322 điểm (hạng #52)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 46 (trong đó có 34 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 422 (có 113 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 97
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 577 câu hỏi, 265 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 837 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 410 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Lê Nhựt Hùng

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 75
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18
Câu hỏi hay hạng III x 14
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Chăm chỉ hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 9
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 2
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
53,336 câu hỏi
192,980 câu trả lời
59,781 bình luận
9,811 thành viên