Thành viên Kirito-san

Hoạt động của Kirito-san

Điểm: 10,181 điểm (hạng #57)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 30 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 419 (có 113 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 98
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 573 câu hỏi, 262 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 830 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 400 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Lê Nhựt Hùng

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 75
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 13
Câu hỏi hay hạng III x 14
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Chăm chỉ hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 2
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Tri ân hạn I x 1

 

 

46,819 câu hỏi
184,478 câu trả lời
58,475 bình luận
8,968 thành viên