Thành viên Kirito-san

Hoạt động của Kirito-san

Điểm: 10,230 điểm (hạng #57)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 34 (trong đó có 22 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 418 (có 111 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 95
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 571 câu hỏi, 252 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 818 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 383 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Lê Nhựt Hùng

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 74
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 12
Câu hỏi hay hạng III x 12
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Chăm chỉ hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 2
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
10,000 điểm x 1

 

 

46,331 câu hỏi
184,817 câu trả lời
58,694 bình luận
8,928 thành viên