search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Josepham0309

Hoạt động của Josepham0309

Điểm: 4,273 điểm (hạng #94)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 190 (trong đó có 136 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 223 (có 85 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 88 câu hỏi, 154 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 169 bỏ phiếu, 73 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 495 bỏ phiếu, 257 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 100
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 22
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...