search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên JinKun

Hoạt động của JinKun

Điểm: 599 điểm (hạng #515)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 47 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 22 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 39 câu hỏi, 24 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 63 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 38 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
...