Thành viên I like Face.book

Hoạt động của I like Face.book

Điểm: 19,649 điểm (hạng #22)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 152 (trong đó có 136 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,708 (có 97 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 337
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 493 bỏ phiếu, 48 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên nguyễn trần bảo an

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 52
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 118
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 25
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 52
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 18
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Thành tích hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên