Thành viên HCL

Hoạt động của HCL

Điểm: 385 điểm (hạng #861)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 47 (có 8 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 22 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

 

 

47,687 câu hỏi
185,499 câu trả lời
58,538 bình luận
9,011 thành viên