Thành viên GKhanh

Hoạt động của GKhanh

Điểm: 128 điểm (hạng #3,133)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Khanh Bành

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

 

 

46,427 câu hỏi
184,049 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên