search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Dora-Taihoa-

Hoạt động của Dora-Taihoa-

Điểm: 1,018 điểm (hạng #342)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 44 (trong đó có 39 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 48 (có 20 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 18 câu hỏi, 71 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 85 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 57 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 3
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 10
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Loading...
...