Thành viên DoMinh

Hoạt động của DoMinh

Điểm: 995 điểm (hạng #410)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 37 (có 14 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 43
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 50 câu hỏi, 66 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 116 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 89 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Minh Đỗ

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
Câu trả lời hay hạng III x 9
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên