Thành viên DoMinh

Hoạt động của DoMinh

Điểm: 173 điểm (hạng #1,813)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên