search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Dalia Mộc Ly

Hoạt động của Dalia Mộc Ly

Điểm: 14,335 điểm (hạng #15)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 94 (trong đó có 43 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,243 (có 448 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 588
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 57 câu hỏi, 180 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 189 bỏ phiếu, 48 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 648 bỏ phiếu, 211 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 19
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 68
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 77
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 53
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Tri ân hạn I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 19
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 2
Loading...
...