search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Dễ thương

Hoạt động của Dễ thương

Điểm: 1,987 điểm (hạng #190)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 146 (trong đó có 141 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 218 câu hỏi, 806 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 476 bỏ phiếu, 548 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 212 bỏ phiếu, 12 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 59
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu hỏi hot hạng III x 145
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 140
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 127
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1
Loading...
...