Thành viên Dương Thị Thanh Lam


Hoạt động của Dương Thị Thanh Lam

Điểm: 509 điểm (hạng #643)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 18 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 câu hỏi, 52 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 78 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 57 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Dương Thị Thanh Lam
45,596 câu hỏi
184,869 câu trả lời
59,301 bình luận
8,593 thành viên