Thành viên Chuong7a2


Hoạt động của Chuong7a2

Điểm: 2,899 điểm (hạng #168)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 32 (trong đó có 25 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 209 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 70
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 128 câu hỏi, 307 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 422 bỏ phiếu, 13 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 195 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Chương Phạm Thanh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 28
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 21
Tri ân hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 15
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên