Thành viên Carrotn

Hoạt động của Carrotn

Điểm: 1,327 điểm (hạng #337)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 45 (có 37 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 11 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 60 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên Nhi Lê

Huy chương

Đồng

Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 13
Biên tập viên hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên