Thành viên Ca yoongi

Hoạt động của Ca yoongi

Điểm: 28,505 điểm (hạng #9)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 147 (trong đó có 145 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,886 (có 236 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 523
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 462 câu hỏi, 2,009 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,435 bỏ phiếu, 36 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,162 bỏ phiếu, 95 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hoài thu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 120
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 164
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 104
Điểm danh hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 13
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 40
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 40
Câu trả lời hay hạng II x 4
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
10,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 14

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên