search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên BachMarco

Hoạt động của BachMarco

Điểm: 1,452 điểm (hạng #244)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 188 (có 51 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...