search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Anatasia

Hoạt động của Anatasia

Điểm: 2,773 điểm (hạng #145)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 54 (trong đó có 29 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 278 (có 72 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 16 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 19 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 87 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 8
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...