Thành viên Alan Walker

Hoạt động của Alan Walker

Điểm: 37,258 điểm (hạng #5)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 208 (trong đó có 172 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3,002 (có 226 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,050
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 563 câu hỏi, 1,854 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,867 bỏ phiếu, 550 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,546 bỏ phiếu, 153 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 202
Xác minh thành công email x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 105
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 126
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 7

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 15
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 49
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 11

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 19
Câu trả lời hay hạng I x 2
Điểm danh hạng I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,289 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên