Thành viên -dark_river-

Hoạt động của -dark_river-

Điểm: 267 điểm (hạng #1,184)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 14 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 22 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Tiểu Dark

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên