search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Đức lượng♥ NGTT

Hoạt động của Đức lượng♥ NGTT

Điểm: 5,619 điểm (hạng #66)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 194 (trong đó có 133 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 712 (có 173 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 96
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 199 câu hỏi, 105 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 291 bỏ phiếu, 13 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 497 bỏ phiếu, 13 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 41
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 45
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 159
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Câu hỏi hot hạng II x 122

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng I x 42
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...