search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên ꧁༺ꀘꍏꁴꍏꀘꀤ༻꧂

Hoạt động của ꧁༺ꀘꍏꁴꍏꀘꀤ༻꧂

Điểm: 5,909 điểm (hạng #60)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 75 (trong đó có 40 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,373 (có 134 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 202
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 76 câu hỏi, 251 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 114 bỏ phiếu, 213 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 365 bỏ phiếu, 90 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 53
Thành tích hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 9
Bình luận hạng III x 1
Tú tài x 1
Câu hỏi hot hạng III x 46
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 10

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 19
Bỏ phiếu hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
10,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 8
Loading...
...