search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên ❥ℳ¡ɳa﹏❣

Hoạt động của ❥ℳ¡ɳa﹏❣

Điểm: 1,487 điểm (hạng #235)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 36 (trong đó có 33 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 72 (có 16 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 13
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 69 câu hỏi, 177 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 25 bỏ phiếu, 221 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 378 bỏ phiếu, 147 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 29
Câu trả lời hay hạng III x 57
Vì sự tương trợ hạng III x 33
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 35
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 18
Câu trả lời hay hạng II x 11
Vì sự tương trợ hạng II x 3
Bỏ phiếu hạng II x 1
Yêu thích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 31
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Bỏ phiếu hạng I x 1
Yêu thích hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 17
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Loading...
...