search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên ❣✿ღHaibara_Aiღ✿❣

Hoạt động của ❣✿ღHaibara_Aiღ✿❣

Điểm: 11,385 điểm (hạng #25)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 52 (trong đó có 48 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,286 (có 184 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 552
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 351 bỏ phiếu, 20 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 57
Câu trả lời hay hạng III x 49
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 7
Câu hỏi hay hạng III x 3
Điểm danh hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 47
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 29
10,000 điểm x 1
Bình luận hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Trạng nguyên x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Loading...
...