Thành viên ✶Anime Kawaii✶

Hoạt động của ✶Anime Kawaii✶

Điểm: 3,034 điểm (hạng #169)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 21 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 192 (có 38 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 109
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 23 câu hỏi, 17 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 34 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 45 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lê Nhiên Hương

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 5
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên