search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên ♬ ♪ ♥ Izanami ♥ ♪♫

Hoạt động của ♬ ♪ ♥ Izanami ♥ ♪♫

Điểm: 3,589 điểm (hạng #110)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 18 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 500 (có 76 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 207
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 148 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 17
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 16
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 13
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 7
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 3
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Loading...
...