Thành viên Đinh Tiến Luân

Đang tải...

Hoạt động của Đinh Tiến Luân

Điểm: 3,216 điểm (hạng #98)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 83 (trong đó có 34 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 390 (có 83 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 220
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 30 câu hỏi, 95 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 19 bỏ phiếu, 106 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 234 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Đinh Tiến Luân

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 31
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Câu hỏi hot hạng III x 46
Bình luận hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 27
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 15
Câu trả lời hay hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
51,060 câu hỏi
189,879 câu trả lời
59,286 bình luận
9,642 thành viên